Program motivačných príspevkov na auto (CIP)

Podmienky:

 • Na účasť v tomto programe sú oprávnení všetci distribútori v rámci Európy.
 • Trvanie programu je od 1.10.2016 do 30.9.2020.
 • Do tohto programu sa budú počítať iba novo registrovaní distribútori a ich bodová hodnota, ktorú vytvoria v rámci Európy.
 • PV body z IOC odkúpenia sa nebudú počítať pre kvalifikáciu Programu motivačného príspevku na auto.
 • Motivačný príspevok bude vyplácaný v hotovosti raz mesačne a nemôže byť prenesený inému nekvalifikovanému distribútorovi alebo iným kvalifikovaným distribútorom.
 • DXN si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, vrátane dĺžky trvania programu, bez predošlého upozornenia alebo schválenia.

Európa - Program motivačných príspevkov na auto

1. Kvalifikačné kritéria


Poznámka:

 • Na to, aby distribútorovi vznikol nárok na príspevok na auto, musí splniť podmienky v troch po sebe nasledujúcich mesiacoch tak, ako je znázornené vyššie.
 • Ihneď po tom, ako sa distribútor kvalifikuje tak, ako je znázornené vyššie, dostane za ten mesiac príspevok vo výške 150EUR.
 • Štatút kvalifikácie bude aj naďalej pokračovať tak dlho, kým bude kvalifikovaný distribútor spĺňať nižšie uvedené Kritéria na udržanie príspevku v nasledujúcich mesiacoch.

2. Kritéria na udržanie príspevku


Poznámka:

 • Distribútor bude dostávať Príspevok na auto po dobu 36 mesiacov, ak bude spĺňať Kritériá na udržanie príspevku tak, ako je uvedené vyššie.
 • Kvalifikačný motivačný príspevok na auto bude každý mesiac vypočítaný na základe vzorca PGPV x 5%.

  Príklad: 2 500 PGPV x 5% = 125EUR
  Príspevok na auto však môže každý mesiac dosiahnuť maximálne výšku 500EUR..

 • Spoločnosť bude počas doby trvania tohto programu vyplácať Príspevky na auto po dobu 36 po sebe nasledujúcich mesiacov podľa podmienok – distribútor musí dodržiavať Kritéria na udržanie príspevku.
 • Ak v ktoromkoľvek mesiaci distribútor nesplní ktorúkoľvek z vyššie uvedených 3 podmienok, bude z programu diskvalifikovaný.
 • Na to, aby sa distribútor opäť kvalifikoval do programu na Príspevok na auto, je povinný znovu splniť Kvalifikačné kritéria (opakovať 3 po sebe nasledujúce mesiace ako je uvedené vyššie).
 • Po uplynutí 36 mesačnej doby programu môže človek s programom pokračovať po opätovnom splnení Kvalifikačných kritérií (opakujte podmienku troch mesiacov ako bolo uvedené vyššie).

3. Dĺžka programu

 • 36-mesačná dĺžka programu sa začína mesiacom nasledujúcim po mesiaci, v ktorom distribútorovi vznikol nárok na 1. Príspevok na auto.

  Príklad: Distribútorovi A vznikne v decembri 2016 nárok na príspevok 150EUR.
  Dĺžka trvania programu sa začne počítať od januára 2017 a bude trvať do decembra 2019.

 • Program bude trvať od 1.10.2016 do 30.9.2020. Po tejto lehote sa program Príspevku na auto definitívne skončí. To znamená, že po tejto lehote nebudú vyplácané žiadne Príspevky, a to ani v prípade, že distribútorom ešte neuplynulo 36-mesačné kvalifikačné obdobie.

4. Ilustrácie
Táto tabuľka ukazuje kvalifikovanie/ diskvalifikovanie a výšku príspevku, ktorú člen dostal.


Poznámka:

 • Obdobie trvania Motivačného príspevku na auto je stanovené spoločnosťou na 1.10.2016 – 30.9.2020. Takže, ak bude člen kvalifikovaný každý mesiac po januári 2018, bude dostávať príspevok až do septembra 2020, kedy sa program skončí.
 • 36-mesačné obdobie začne mesiacom nasledujúcim po mesiaci, kedy sa distribútor 1.krát kvalifikoval na príspevok na auto.

Plagát na stiahnutie